Documentació de l'API de guifi.net

Taula de continguts

Descripció general

L'API de guifi.net consisteix en un grup de mètodes per poder crear, editar o esborrar els diversos objectes que conformen la xarxa lliure, oberta i neutral.

Els diversos mètodes estan classificats en 8 grans grups de mètodes, cadascun referent a la seva àrea.

Aquests grups són:


Tots els mètodes descrits en aquests grups tenen fins a dos subapartats, els paràmetres i el retorn.

Els paràmetres és la informació bàsica que servirà per operar amb l'aplicació de guifi.net, mentre que el retorn és la informació que ens retornarà l'aplicació un cop executada l'operació.

Els paràmetres que estiguin marcats en vermell i amb un asterisc al davant (*) són obligatoris, mentre que els altres són opcionals.

Funcionament

Crides a l'API

L'API de guifi.net funciona a través del protocol HTTP.

En concret, actualment l'API només suporta el mètode GET del protocol HTTP com a entrada de dades.

Per tant, una possible crida a l'API de guifi.net s'efectuaria mitjançant l'URL:

http://guifi.net/api?command=guifi.misc.protocol

Respostes de l'API

Les respostes de l'API de guifi.net vénen donades també pel protocol HTTP.

La resposta de l'API està al contingut de la resposta HTTP, i ve formatat. Actualment, l'únic format implementat de la resposta és mitjançant JSON.

Els camps de resposta definits per la resposta de l'API de guifi.net són els següents:

Nom Tipus Descripció
command string Nom del mètode al qual s'està responent.
code mixed Codi de resposta de l'API.
responses mixed Resposta que es retorna sobre el mètode que s'utilitza. Correspon al retorn de cada mètode.
errors mixed Codi d'error en la crida a un mètode de l'API.

Per tant, una possible resposta de l'API de guifi.net (responent a la crida anterior) seria:

{"command":"guifi.misc.protocol","code":{"code":200,"str":"Request completed successfully"},"responses":{"protocols":[{"title":"802.11a","description":"802.11a (1-54Mbps - 5Ghz)"},{"title":"802.11b","description":"802.11b (1-11Mbps - 2.4Ghz)"},{"title":"802.11g","description":"802.11g (2-54Mbps - 2.4Ghz)"},{"title":"802.11n","description":"802.11n - MIMO (1-125Mbps - 2.4\/5Ghz)"},{"title":"WiMAX","description":"802.16a - WiMAX (1-125Mbps - 2-8Ghz)"},{"title":"legacy","description":"legacy\/proprietary protocol"}]}}

Codis de resposta

Tota crida que es faci a l'API de guifi.net obté un codi de resposta, tal i com s'explica a respostes de l'API.

Aquests codi de resposta està conformat pels següents camps:

Nom Tipus Descripció
code integer Identificador del codi de resposta.
str string Cadena de caràcters explicativa del codi de resposta (i unívoca al codi d'error).

A continuació hi ha un llistat amb els possibles valors que poden tenir aquests codis.

Codi Cadena de caràcters explicativa
200 Request completed successfully
201 Request could not be completed, errors found

Codis d'error

A l'utilitzar l'API de guifi.net és possible que hi hagi crides mal formulades, que l'API no entén, o que no es poden realitzar.

Per saber si s'està en una d'aquestes crides, l'API retorna un camp de dades especial, errors, tal com s'explica a respostes de l'API.

Aquests errors està conformat pels següents camps:

Nom Tipus Descripció
code integer Identificador del codi d'error.
str string Cadena de caràcters explicativa del codi d'error (i unívoca al codi d'error).
extra string Cadena de caràcters opcional, per definir més concretament l'error. Un mateix codi d'error pot venir amb diferents valors al camp extra.

A continuació hi ha un llistat amb els possibles valors que poden tenir aquests errors.

Codi Cadena de caràcters explicativa
400 Request is not well-formatted: input command is empty or invalid
401 Request is not valid: input command is not implemented
402 Request is not valid: some mandatory fields are missing
403 Request is not valid: some input data is incorrect
404 Request is not valid: operation is not allowed
500 Request could not be completed. The object was not found
501 You don't have the required permissions
502 The given Auth token is invalid

Mètodes

A continuació hi ha detallats els diferents grups de mètodes existents a l'API de guifi.net.

guifi.auth

Aquest grup de mètodes serveix per controlar l'autenticació contra guifi.net, i així poder gestionar correctament els permisos a utilitzar per altres mètodes.

Totes les crides a l'API de guifi.net han de començar amb un d'aquests mètodes, que permetran després executar els altres mètodes correctament.

guifi.auth.login

Autentica un usuari contra guifi.net.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
username string Nom d'usuari que es vol autenticar.
password string Contrasenya de l'usuari que es vol autenticar.
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
authToken string Testimoni d'autenticació a utilitzar per futures consultes dins de la mateixa sessió

guifi.zone

Aquest grup de mètodes serveix per controlar les zones dins de guifi.net.

guifi.zone.add

Afegeix una nova zona a la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
title string Nom de la zona a crear.
nick string Abreviació de la zona a crear. generat automàticament
zone_mode string Mode de la zona. Possibles valors: infrastructure (Infraestructura) i ad-hoc (Ad-hoc). infrastructure
body string Text explicatiu per mostrar a la zona. generat automàticament
master integer ID de la zona pare de la nova zona a crear.
time_zone integer Fus horari de la zona a crear. +01 2 2
graph_server string ID del servidor de gràfiques que recull les dades de disponibilitat de la zona. Agafat de la zona pare
proxy_server string ID del servidor proxy per defecte de la zona. Agafat de la zona pare
dns_servers string Adreces IP dels servidors DNS de la zona, separats per comes (,). agafat de la zona pare
ntp_servers string Adreces IP dels servidors de temps (NTP) de la zona, separats per comes (,). agafat de la zona pare
ospf_zone string Identificador de zona OSPF de la zona a crear.
homepage string Adreça web relacionada amb la zona a crear.
notification string Adreça electrònica de notificació de canvis de la zona. Adreça electrònica de l'usuari autenticat.
minx float Coordenada de longitud, en graus decimals, del límit inferior esquerre (SO) de la zona.
miny float Coordenada de latitud, en graus decimals, del límit inferior esquerre (SO) de la zona.
maxx float Coordenada de longitud, en graus decimals, del límit superior dret (NE) de la zona.
maxy float Coordenada de latitud, en graus decimals, del límit superior dret (NE) de la zona.
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
zone_id integer ID de la zona afegida

guifi.zone.update

Actualitza una zona a la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
zone_id string ID de la zona a editar.
title string Nom de la zona
nick string Abreviació de la zona. generat automàticament
zone_mode string Mode de la zona. Possibles valors: infrastructure (Infraestructura) i ad-hoc (Ad-hoc). infrastructure
body string Text explicatiu per mostrar a la zona. generat automàticament
master integer ID de la zona pare de la zona a editar. 0
time_zone integer Fus horari de la zona. +01 2 2
graph_server string ID del servidor de gràfiques que recull les dades de disponibilitat de la zona. Agafat de la zona pare
proxy_server string ID del servidor proxy per defecte de la zona. Agafat de la zona pare
dns_servers string Adreces IP dels servidors DNS de la zona, separats per comes (,). agafat de la zona pare
ntp_servers string Adreces IP dels servidors de temps (NTP) de la zona, separats per comes (,). agafat de la zona pare
ospf_zone string Identificador de zona OSPF de la zona.
homepage string Adreça web relacionada amb la zona.
notification string Adreça electrònica de notificació de canvis de la zona. Adreça electrònica de l'usuari autenticat.
minx float Coordenada de longitud, en graus decimals, del límit inferior esquerre (SO) de la zona.
miny float Coordenada de latitud, en graus decimals, del límit inferior esquerre (SO) de la zona.
maxx float Coordenada de longitud, en graus decimals, del límit superior dret (NE) de la zona.
maxy float Coordenada de latitud, en graus decimals, del límit superior dret (NE) de la zona.

guifi.zone.remove

Esborra una zona de la xarxa.

Vés amb compte

Aquesta acció no té marxa enrere, i una zona esborrada deixarà de mostrar-se a la pàgina web de guifi.net.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
zone_id integer ID de la zona a esborrar.

guifi.zone.nearest

Cerca la zona més propera a un punt del mapa.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
lat float Coordenada de longitud, en graus decimals, del punt pel qual volem esbrinar la zona més propera.
lon float Coordenada de latitud, en graus decimals, del punt pel qual volem esbrinar la zona més propera.
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
nearest array Informació de la zona més propera al punt especificat.
zone_id
integer
ID de la zona.
title
string
Nom de la zona.
candidates array Matriu d'informació amb totes les possibles zones que també inclouen el punt especificat.
zone_id
integer
ID de la zona.
title
string
Nom de la zona.

guifi.node

guifi.node.add

Afegeix un nou node (o localització) guifi.net a la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
title string Nom del lloc del node guifi.net.
nick string Nom curt del lloc. generat automàticament
body string Descripció del nou node guifi.net. generat automàticament
zone_id integer ID de zona on estarà ubicat aquest nou lloc.
zone_description string Descripció de la zona on està localitzat el nou node guifi.net.
notification string Adreça electrònica de notificació de canvis del node. Adreça electrònica de l'usuari autenticat.
lat float Latitud, en graus decimals, de la localització del nou node guifi.net.
lon float Longitud, en graus decimals, de la localització del nou node guifi.net.
elevation integer Elevació, en metres, de la localització del nou node guifi.net.
stable string Serveix el node per expandir la xarxa? Possibles valors: Yes (Sí), No (No). Yes
graph_server integer ID del servidor de gràfiques que recull les dades de disponibilitat del dispositiu. Agafat de la zona pare
status string Estat del dispositiu. Possibles valors: Planned (Projectat), Reserved (Reservat), Building (En construcció), Testing (En proves), Working (Operatiu) i Dropped (Esborrat). Working
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
node_id integer ID del nou node guifi.net afegit

guifi.node.update

Actualitza un node (o localització) guifi.net a la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
node_id integer ID del node guifi.net a editar.
title string Nom del lloc del node guifi.net.
nick string Nom curt del lloc. generat automàticament
body string Descripció del node guifi.net. generat automàticament
zone_id integer ID de zona on està ubicat aquest lloc.
zone_description string Descripció de la zona on està localitzat el nou node guifi.net.
notification string Adreça electrònica de notificació de canvis del node. Adreça electrònica de l'usuari autenticat.
lat float Latitud, en graus decimals, de la localització del node guifi.net.
lon float Longitud, en graus decimals, de la localització del node guifi.net.
elevation integer Elevació, en metres, de la localització del nou node guifi.net.
stable string Serveix el node per expandir la xarxa? Possibles valors: Yes (Sí), No (No). Yes
graph_server integer ID del servidor de gràfiques que recull les dades de disponibilitat del dispositiu. Agafat de la zona pare
status string Estat del dispositiu. Possibles valors: Planned (Projectat), Reserved (Reservat), Building (En construcció), Testing (En proves), Working (Operatiu) i Dropped (Esborrat). Working

guifi.node.remove

Esborra un node (o localització) guifi.net de la xarxa.

Vés amb compte

Aquesta acció no té marxa enrere, i un node esborrat deixarà de mostrar-se a la pàgina web de guifi.net.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
node_id integer ID del node a esborrar.

guifi.device

Aquest grup de mètodes serveix per controlar els dispositius (o trastos) que hi ha dins de guifi.net.

Cada dispositiu està associat a un node, i hi ha diversos tipus de dispositius.

guifi.device.add

Afegeix un nou dispositiu a la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
node_id integer ID del node on el dispositiu s'afegirà.
nick string Nom del nou dispositiu. generat automàticament
type string Tipus del nou dispositiu. Possibles valors: radio (Trasto sense fils), server (Servidor), nat (Tallafocs, xarxa privada darrere NAT), generic (Trasto genèric), adsl (Router ADSL o trasto proveïdor d'accés a Internet), cam (Càmera en xarxa), phone (Telèfon mòbil VoIP).
notification string Adreça electrònica de notificació de canvis del dispositiu. Adreça electrònica de l'usuari autenticat.
mac string Adreça MAC del dispositiu nou a afegir (del tipus AA:BB:CC:DD:EE:FF).
comment string Comentaris extra del dispositiu a afegir.
status string Estat del dispositiu. Possibles valors: Planned (Projectat), Reserved (Reservat), Building (En construcció), Testing (En proves), Working (Operatiu) i Dropped (Esborrat). Working
graph_server integer ID del servidor de gràfiques que recull les dades de disponibilitat del dispositiu. Agafat del node pare

A més, segons el camp type d'aquest mètode hi ha un seguit de camps extra que complementen la informació sobre el dispositiu que s'està afegint. Aquests altres camps estan separats a una segona taula, especificant sobre quin dispositiu s'utilitzen.

Nom Tipus Descripció Per defecte
type = radio
model_id integer ID del model de trasto sense fils per afegir
firmware string Firmware que utilitza el trasto sense fils per afegir
type = adsl
download integer Ample de banda de baixada del dispositiu en bytes per segon. Per exemple per una velocitat de baixada de 10 Mbps, s'hi ha d'introduir 10000000. 4000000
upload integer Ample de banda de pujada del dispositiu en bytes per segon. Per exemple per una velocitat de pujada de 512 kbps, s'hi ha d'introduir 512000. 640000
mrtg_index integer Interfície SNMP per agafar informació sobre el tràfic d'aquest dispositiu. 5
type = generic
mrtg_index integer Interfície SNMP per agafar informació sobre el tràfic d'aquest dispositiu. 5
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
device_id integer ID del dispositiu afegit

guifi.device.update

Actualitza un nou dispositiu de la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
device_id integer ID del dispositiu a editar.
node_id integer Node on el dispositiu se situa.
nick string Nom del dispositiu.
notification string Adreça electrònica de notificació de canvis del dispositiu.
mac string Adreça MAC del dispositiu (del tipus AA:BB:CC:DD:EE:FF).
comment string Comentaris extra del dispositiu.
status string Estat del dispositiu. Possibles valors: Planned (Projectat), Reserved (Reservat), Building (En construcció), Testing (En proves), Working (Operatiu) i Dropped (Esborrat).
graph_server integer ID del servidor que recull les dades de disponibilitat del dispositiu.

A més, segons el camp type d'aquest mètode hi ha un seguit de camps extra que complementen la informació sobre el dispositiu que s'està afegint. Aquests altres camps estan separats a una segona taula, especificant sobre quin dispositiu s'utilitzen.

Nom Tipus Descripció Per defecte
type = radio
model_id integer ID del model de trasto sense fils per afegir
firmware string Firmware que utilitza el trasto sense fils per afegir
type = adsl
download integer Ample de banda de baixada del dispositiu en bytes per segon. Per exemple per una velocitat de baixada de 10 Mbps, s'hi ha d'introduir 10000000. 4000000
upload integer Ample de banda de pujada del dispositiu en bytes per segon. Per exemple per una velocitat de pujada de 512 kbps, s'hi ha d'introduir 512000. 640000
mrtg_index integer Interfície SNMP per agafar informació sobre el tràfic d'aquest dispositiu. 5
type = generic
mrtg_index integer Interfície SNMP per agafar informació sobre el tràfic d'aquest dispositiu. 5

guifi.device.remove

Esborra un dispositiu de la xarxa.

Vés amb compte

Aquesta acció no té marxa enrere, i un dispositiu esborrat deixarà de mostrar-se a la pàgina web de guifi.net.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
device_id integer ID del dispositiu a esborrar.

guifi.radio

guifi.radio.add

Afegeix una nova ràdio a un dispositiu de la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
mode string Mode de funcionament de la ràdio. Possibles valors: Mode infrastructura: ap (AP o AP amb WDS), client (Client sense fils), routedclient (Client enrutat); Mode ad-hoc: ad-hoc (Ad-hoc)
device_id integer Dispositiu on anirà situada aquesta ràdio.
mac string Adreça MAC de la primera interfície de la ràdio. A la primera ràdio es genera a partir de l'adreça MAC del dispositiu. Les altres són obligatòries.
antenna_angle integer Angle d'obertura de l'antena. Possibles valors: 0 (original/integrada), 6 (yagi/directiva), 60 (patch 60 graus), 90 (patch 90 graus), 120 (sector 120 graus), 360 (omnidirectiva). Depèn del mode. ap: 120; client: 30; routedclient: 30; ad-hoc: 360
antenna_gain integer Guany de l'antena. Possibles valors: 2 (2 dB), 8 (8 dB), 12 (12 dB), 14 (14 dB), 18 (18 dB), 21 (21 dB), 24 (24 dB), more (més de 24 dB). 21
antenna_azimuth integer Azimuth de l'antena d'aquesta ràdio, en graus. Rang de valors: 0 - 360. 0
antenna_mode string Connector de la ràdio on està connectada l'antena. El significat dels valors depèn del model de dispositiu. Possibles valors: Main (Principal, Dret, Intern), Aux (Auxiliar, Esquerra, Extern). 0

A més, segons el camp mode d'aquest mètode hi ha un seguit de camps extra que complementen la informació sobre la ràdio que s'està afegint. Aquests altres camps estan separats a una segona taula, especificant sobre quin tipus de ràdio s'utilitzen.

Nom Tipus Descripció Per defecte
mode = ap
ssid string SSID de la ràdio. Generat a partir del nom del dispositiu
protocol string Protocol que utilitza aquesta ràdio. 802.11b
channel string Canal de radiofreqüència que utilitza aquesta ràdio. Aquest valor depèn del protocol de la ràdio. Automàtic
clients_accepted string Si la ràdio accepta clients o no. Possibles valors: Yes (Sí), No (No). Yes
mode = ad-hoc
ssid string SSID de la ràdio. Generat a partir del nom del dispositiu
protocol string Nom del protocol que utilitza aquesta ràdio. 802.11b
channel string Canal de radiofreqüència que utilitza aquesta ràdio. Aquest valor depèn del protocol de la ràdio. Automàtic
Retorn

A l'afegir una ràdio a un dispositiu de guifi.net, automàticament es creen noves interfícies per aquesta ràdio.

El tipus i número d'interfícies dependrà del mode de funcionament de la pròpia ràdio. En qualsevol cas, aquestes interfícies afegides automàticament es poden tractar mitjançant el grup de mètodes d'interfície.

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
radiodev_counter integer Posició de la ràdio afegida en relació a altres ràdios del mateix dispositiu
interfaces array Interfícies afegides automàticament a aquesta ràdio.
interface_type
string
Tipus d'interfície afegida
ipv4
array
Informació sobre les N xarxes IPv4 que s'hagin pogut afegir.
ipv4_type
string
Tipus d'adreçament IPv4. Possibles valors: 1 (Adreces públiques), 2 (Adreces troncals).
ipv4
string
Adreça IPv4.
netmask
string
Màscara de l'adreça IPv4.
Exemple de retorn

Per clarificar els conceptes, a continuació hi ha un exemple típic d'un possible retorn agafat a l'atzar a l'hora d'afegir una ràdio nova.

array(
  "radiodev_counter" = 0,
  "interfaces" = array(
   0 = array(
     "interface_type" = "wds/p2p"
     ),
   1 = array(
     "interface_type" = "wLan/Lan"
     "ipv4" = array(
      0 = array(
        "ipv4_type" = 1
        "ipv4" = "10.145.9.33"
        "netmask" = "255.255.255.224"
        )
      )
     )
   )
  );

guifi.radio.update

Afegeix una nova ràdio a un dispositiu de la xarxa.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
device_id integer Dispositiu on està situada aquesta ràdio.
radiodev_counter string Posició de la ràdio per actualitzar en relació a altres ràdios del mateix dispositiu.
antenna_angle integer Angle d'obertura de l'antena. Possibles valors: 0 (original/integrada), 6 (yagi/directiva), 60 (patch 60 graus), 90 (patch 90 graus), 120 (sector 120 graus), 360 (omnidirectiva).
antenna_gain integer Guany de l'antena. Possibles valors: 2 (2 dB), 8 (8 dB), 12 (12 dB), 14 (14 dB), 18 (18 dB), 21 (21 dB), 24 (24 dB), more (més de 24 dB).
antenna_azimuth integer Azimuth de l'antena d'aquesta ràdio, en graus. Rang de valors: 0 - 360.
antenna_mode string Connector de la ràdio on està connectada l'antena. El significat dels valors depèn del model de dispositiu. Possibles valors: Main (Principal, Dret, Intern), Aux (Auxiliar, Esquerra, Extern).

A més, segons el camp mode que tingui aquesta hi ha un seguit de camps extra que complementen la informació sobre la ràdio que s'està editant. Aquests altres camps estan separats a una segona taula, especificant sobre quin tipus de ràdio s'utilitzen.

Nom Tipus Descripció Per defecte
mode = ap
ssid string SSID de la ràdio. Generat a partir del nom del dispositiu
protocol string Protocol que utilitza aquesta ràdio. 802.11b
channel string Canal de radiofreqüència que utilitza aquesta ràdio. Aquest valor depèn del protocol de la ràdio. Automàtic
clients_accepted string Si la ràdio accepta clients o no. Possibles valors: Yes (Sí), No (No). Yes
mode = ad-hoc
ssid string SSID de la ràdio. Generat a partir del nom del dispositiu
protocol string Nom del protocol que utilitza aquesta ràdio. 802.11b
channel string Canal de radiofreqüència que utilitza aquesta ràdio. Aquest valor depèn del protocol de la ràdio. Automàtic

guifi.radio.remove

Esborra un ràdio d'un dispositiu guifi.net de la xarxa.

Vés amb compte

Aquesta acció no té marxa enrere, i un radio esborrada deixarà de mostrar-se a la pàgina web de guifi.net.

Es perdran totes les configuracions IP i els enllaços associats a aquesta ràdio!

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
device_id integer ID del dispositiu on està situada la ràdio.
radiodev_counter integer Dins el dispositiu, a quina posició està ubicada la ràdio que es vol esborrar.

guifi.radio.nearest

Cerca les ràdios en mode ap més properes a un node del mapa.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
node_id integer Identificador del node al qual volem buscar les ràdios més properes per establir-hi un enllaç..
dmin integer Distància mínima a la qual han d'estar les ràdios retornades. 0
dmax integer Distància màxima a la qual ha d'estar les ràdios retornades. 15
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
radios array Matriu d'informació amb totes les possibles ràdios. Com a màxim retornarà 20 ràdios diferents.
device_id
integer
ID del dispositiu on és la ràdio.
radiodev_counter
integer
Posició dins del dispositiu que ocupa la ràdio.
ssid
string
SSID de la ràdio.
distance
float
Distància (en km) entre el node i la ràdio.

guifi.interface

guifi.interface.add

Afegeix una nova interfície a una ràdio de la xarxa.

L'API només suporta afegir interfícies de ràdio sense fils per poder afegir rangs d'adreces IP per clients.

En cas que la ràdio funcioni en mode client no es podran afegir més interfícies.

Queda per implementar el suport de les connexions per cable.

Paràmetres

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
device_id integer ID del dispositiu on es vol afegir la interfície.
radiodev_counter string Posició de la ràdio on es vol afegir la interfície respecte altres ràdios del mateix dispositiu.
Retorn

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
interface_id integer ID de la interfície afegida
ipv4 array Informació sobre la xarxa IPv4 que s'hagi afegit.
ipv4_type
string
Tipus d'adreçament IPv4. Possibles valors: 1 (Adreces públiques), 2 (Adreces troncals).
ipv4
string
Adreça IPv4.
netmask
string
Màscara de l'adreça IPv4.

guifi.interface.remove

Esborra una interfície de ràdio de la xarxa.

Vés amb compte

Aquesta acció no té marxa enrere, i una interfície esborrada deixarà de mostrar-se a la pàgina web de guifi.net.

L'API només suporta gestionar interfícies de ràdio sense fils.

No es poden esborrar interfícies del tipus wLan/Lan, així com tampoc hi pot haver cap ràdio sense interfícies. Les úniques interfícies que es poden treure són les de tipus wLan, les que afegeixen rangs d'IP per clients.

Queda per implementar el suport de les connexions per cable.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
interface_id integer ID de la interfície a esborrar.

Afegeix un nou enllaç entre dues interfícies de la xarxa.

Aquest mètode només és vàlid entre interfícies del tipus Wan i wLan/Lan o wLan (els anomenats enllaços link2ap); o bé entre interfícies wds (els anomenats enllaços wds).

Segons les interfícies que s'introdueixin a aquest mètode, l'API detecterà automàticament quin tipus d'enllaç nou crear.

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
from_device_id integer Identificador de dispositiu des d'on fer l'enllaç.
from_radiodev_counter integer Posició de la ràdio dins del dispositiu cap on fer l'enllaç.
to_device_id integer Identificador de dispositiu cap on fer l'enllaç.
to_radiodev_counter integer Posició de la ràdio dins del dispositiu cap on fer l'enllaç.
ipv4 string Adreça IP que ha de tenir el dispositiu de l'enllaç amb identificador from_device_id. Aquesta adreça es verificarà, i si no és correcta no s'afegirà l'enllaç. Generat automàticament
status string Estat de l'enllaç. Possibles valors: Planned (Projectat), Reserved (Reservat), Building (En construcció), Testing (En proves), Working (Operatiu) i Dropped (Esborrat). Working

A més, segons el camp mode d'aquest mètode hi ha un seguit de camps extra que complementen la informació sobre l'enllaç que s'està afegint. Aquests altres camps estan separats a una segona taula, especificant sobre quin tipus d'enllaç s'utilitzen.

Nom Tipus Descripció Per defecte
mode = link2ap
mode = wds
to_interface_id integer Identificador d'interfície cap on fer l'enllaç.
routing string Tipus d'enrutament aplicat a aquest enllaç. Possibles valors: OSPF (OSPF), BGP (BGP), Static (estàtic). BGP

A l'afegir un enllaç a un dispositiu de guifi.net, automàticament es s'afegeix la configuració IP de l'enllaç.

Els camps que retorna aquest mètode en cas d'èxit són els descrits a continuació:

Nom Tipus Descripció
link_id integer Identificador del nou enllaç afegit
ipv4 array Informació sobre la xarxa IPv4 que s'hagi afegit a la interfície.
ipv4_type
string
Tipus d'adreçament IPv4. Possibles valors: 1 (Adreces públiques), 2 (Adreces troncals).
ipv4
string
Adreça IPv4.
netmask
string
Màscara de l'adreça IPv4.
Exemple de retorn

Per clarificar els conceptes, a continuació hi ha un exemple típic d'un possible retorn agafat a l'atzar a l'hora d'afegir una ràdio nova.

array(
  "link_id" = 21947,
  "ipv4" = array(
   "ipv4_type" = 1
   "ipv4" = "10.145.5.99"
   "netmask" = "255.255.255.224"
   )
  );

Actualitza un nou enllaç de la xarxa.

L'ordre bàsica d'ús d'aquest mètode conté els camps bàsics descrits a la taula de continuació.

Nom Tipus Descripció Per defecte
link_id integer ID de l'enllaç a editar.
ipv4 string Adreça IP que ha de tenir el dispositiu de l'enllaç amb identificador from_device_id. Aquesta adreça es verificarà, i si no és correcta no s'afegirà l'enllaç. Generat automàticament
status string Estat de l'enllaç. Possibles valors: Planned (Projectat), Reserved (Reservat), Building (En construcció), Testing (En proves), Working (Operatiu) i Dropped (Esborrat). Working

A més, segons el mode de l'enllaç a editar hi ha un seguit de camps extra que complementen la informació sobre l'enllaç que s'està editant. Aquests altres camps estan separats a una segona taula, especificant sobre quin tipus d'enllaç s'utilitzen.

Nom Tipus Descripció Per defecte
mode = link2ap
mode = wds
routing string Tipus d'enrutament aplicat a aquest enllaç. Possibles valors: OSPF (OSPF), BGP (BGP), Static (estàtic). BGP

Esborra un enllaç de la xarxa.

Vés amb compte

Aquesta acció no té marxa enrere, i un enllaç esborrat deixarà de mostrar-se a la pàgina web de guifi.net.

Nom Tipus Descripció Per defecte
link_id integer ID de la enllaç a esborrar.

guifi.misc

guifi.misc.model

Aquest mètode serveix per retornar els diversos tipus de models de dispositius (o trastos) suportats per guifi.net.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
type string Tipus de models a retornar. Possibles valors: Extern, PCMCIA, PCI.
fid integer ID del fabricant dels models a retornar.
supported string Si el model està suportat o no. Possibles valors: Yes (se suporta el model), Deprecated (ja no se suporta el model). Yes
Retorna
Nom Tipus Descripció
models array Tots els models que concorden amb els paràmetres passats
mid
integer
ID del model.
fid
integer
ID del fabricant del model.
model
string
Nom del model.
type
string
Tipus del model.
supported
string
Si se suporta el model o no.
Llistat

Un llistat útil de models de dispositius és el següent:

mid fid model
1 2 WRT54Gv1-4
15 9 WHR-HP-G54, WHR-G54S
16 2 WRT54GL
17 2 WRT54GSv1-2
18 2 WRT54GSv4
19 8 Supertrasto RB532 guifi.net
20 8 Supertrasto RB133C guifi.net
21 8 Supertrasto RB133 guifi.net
22 8 Supertrasto RB112 guifi.net
23 8 Supertrasto RB153 guifi.net
24 8 Supertrasto guifiBUS guifi.net
25 10 NanoStation2
26 10 NanoStation5
27 8 Supertrasto RB600 guifi.net
28 8 Supertrasto RB333 guifi.net
29 8 Supertrasto RB411 guifi.net
30 11 Meraki/Fonera
31 8 Supertrasto RB433 guifi.net
32 10 LiteStation2
33 10 LiteStation5
34 10 NanoStation Loco2
35 10 NanoStation Loco5
36 10 Bullet2
37 10 Bullet5
38 10 RouterStation
39 12 Avila GW2348-4
40 13 Asus WL-500xx

guifi.misc.manufacturer

Aquest mètode serveix per retornar els diversos fabricants de dispositius (o trastos) suportats per guifi.net.

Retorna
Nom Tipus Descripció
manufacturers array Tots els fabricants suportats a guifi.net
fid
integer
ID del fabricant.
name
string
Nom del fabricant.
url
string
Adreça web del fabricant.
Llistat

Un llistat útil de fabricants de dispositius és el següent:

fid name url
1 D-Link http://www.dlink.com
2 Linksys http://www.linksys.com
3 Conceptronic http://www.conceptronic.net/
4 US Robotics http://www.usr.com
5 3Com http://www.3com.com
6 Zyxel http://www.zyxel.com
7 Conceptronic
8 Mikrotik http://mikrotik.com
9 Buffalo http://www.buffalotech.com
10 Ubiquiti http://www.ubnt.com
11 Meraki http://meraki.com
12 Gateworks http://www.gateworks.com
13 Asus http://www.asus.com
14 Pcengines http://www.pcengines.ch
99 Other

guifi.misc.firmware

Aquest mètode serveix per retornar els diversos tipus de firmwares de dispositius (o trastos) suportats per guifi.net.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
model_id integer ID de model que suporta el firmware retornat.
Retorna
Nom Tipus Descripció
firmwares array Firmwares suportats de guifi.net retornats
title
string
Nom del firmware.
description
string
Descripció del firmware.
Llistat

Un llistat útil de firmwares de dispositius és el següent:

Nom del firmware Descripció del firmware
Alchemy Alchemy from sveasoft
Talisman Talisman from sveasoft
DD-WRT DD-WRT from BrainSlayer
DD-guifi DD-guifi from Miquel Martos
RouterOSv2.9 RouterOS 2.9 from Mikrotik
whiterussian OpenWRT-whiterussian
kamikaze OpenWRT kamikaze
Freifunk-BATMAN OpenWRT-Freifunk-v1.6.16 with B.A.T.M.A.N
RouterOSv3.x RouterOS 3.x from Mikrotik
AirOsv221 Ubiquti AirOs 2.2.1
Freifunk-OLSR OpenWRT-Freifunk-v1.6.16 with OLSR
AirOsv30 Ubiquti AirOs 3.0
RouterOSv4.x RouterOS 4.x from Mikrotik

guifi.misc.protocol

Aquest mètode serveix per retornar els diversos tipus de protocols de dispositius (o trastos) suportats per guifi.net.

No té paràmetres d'entrada, només de retorn.

Retorna
Nom Tipus Descripció
protocols array Protocols suportats de guifi.net retornats
title
string
Nom del protocol.
description
string
Descripció del protocol.
Llistat

Un llistat útil de protocols és el següent:

title description
802.11a 802.11a (1-54Mbps - 5Ghz)
802.11b 802.11b (1-11Mbps - 2.4Ghz)
802.11g 802.11g (2-54Mbps - 2.4Ghz)
802.11n 802.11n - MIMO (1-125Mbps - 2.4/5Ghz)
WiMAX 802.16a - WiMAX (1-125Mbps - 2-8Ghz)
legacy legacy/proprietary protocol

guifi.misc.channel

Aquest mètode serveix per retornar els diversos tipus de channels de dispositius (o trastos) suportats per guifi.net.

Paràmetres
Nom Tipus Descripció Per defecte
protocol string Nom del protocol que suporta els canals retornats.
Retorna
Nom Tipus Descripció
channels array Canals suportats de guifi.net retornats
title
string
Nom del canal.
description
string
Descripció del canal.
Llistat

Un llistat útil de canals és el següent, ordenats per nom de protocol:

Nom del canal Descripció del canal
802.11b
802.11g
802.11n
0 Auto 2.4GHz
1 1.- 2412 MHz
2 2-. 2417 MHz
3 3.- 2422 MHz
4 4.- 2422 MHz
5 5.- 2432 MHz
6 6.- 2437 MHz
7 7.- 2442 MHz
8 8.- 2447 MHz
9 9.- 2452 MHz
10 10.- 2457 MHz
11 11.- 2462 MHz
12 12.- 2467 MHz
13 13.- 2472 MHz
14 14.- 2477 MHz
802.11a
5000 Auto 5GHz
5180 1.- 5180 MHz
5200 2-. 5200 MHz
5220 3.- 5220 MHz
5240 4.- 5240 MHz
5260 5.- 5260 MHz
5280 6.- 5280 MHz
5300 7.- 5300 MHz
5320 8.- 5320 MHz
5500 9.- 5500 MHz
5520 10.- 5520 MHz
5540 11.- 5540 MHz
5560 12.- 5560 MHz
5580 13.- 5580 MHz
5600 14.- 5600 MHz
5620 15.- 5620 MHz
5640 16.- 5640 MHz
5660 17.- 5660 MHz
5680 18.- 5680 MHz
5700 19.- 5700 MHz
WiMAX
0000 Auto 2-8Ghz

Autenticació

Per utilitzar l'API de guifi.net es necessita autenticar un usari vàlid registrat de la web de guifi.net.

Per autenticar l'usuari, s'ha de fer servir el mètode guifi.auth.login, descrit anteriorment.

Els mètodes tenen en compte els permisos de l'usuari autenticat, de manera que si aquest usuari no té permisos per fer una acció en concret, es retornarà un codi d'error.

Testimoni d'autenticació

Un cop feta l'autenticació, el mateix mètode guifi.auth.login retorna un testimoni d'autenticació (auth token), que es pot fer servir per autenticar-se sense haver d'enviar l'usuari i la contrasenya un altre cop.

Per poder fer servir aquest testimoni d'autenticació, cal que a cada futur mètode s'inclogui la següent capçalera HTTP fins de la consulta:

Authorization: GuifiLogin auth=<authToken>

on <authToken> és el testimoni d'autenticació retornat pel mètode guifi.auth.login.

Expiració del testimoni d'autenticació

Aquest testimoni d'autenticació té una data d'expiració, que és de 12 hores a partir del moment que va ser creada.

Quan aquest testimoni d'autenticació expiri, o bé el testimoni que s'enviï al servidor sigui invàlid, el servidor retornarà un codi d'error, que significarà que el client s'ha de tornar a autenticar mitjançant el mètode guifi.auth.login.

Llibreries

El codi font de l'API de guifi.net és lliure, i es pot trobar al Trac de guifi.net

A més a més, s'ofereixen als programadors que vulguin fer servir l'API de guifi.net un seguit de llibreries per poder-hi treballar més còmodament des de bon principi.

Els llenguatges de programació disponibles per aquestes llibreries són els següents:


T'animem a programar les teves pròpies llibreries en el llenguatge de programació que prefereixis, i a alliberar-ne el codi font perquè tothom en pugui fer ús!